توردوراروپا ۳۰ روزه دیدار ۱۰ کشور

توردور اروپا ۳۰روزه  دیدار ۱۰ کشور محبوبه ملکی به همراه همسرش علی خدابخشی ؛مدیران و مجریان و راهنمایان حرفه ای و باتجربه ای در اجرای سفرهای اروپا ، کانادا ، امریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی میباشند امیدواریم که از […]

Read More

تور دور اروپا تیرماه۹۲-شماره۲

تور دور اروپا تیرماه۹۲-شماره۲ در ادامه گزارش برنامه دور اروپا،بعد از دیدار ایتالیا به طرف فرانسه حرکت کردیم . در مسیر از شهر زیبای آئوسا که جزو آخرین شهرهای ایتالیا بود دیدن کرده ناهار خوردیم و مسیر را به طرف […]

Read More