چشمه های باداب سورت ؛سورت چشمه

چشمه های باداب سورت ؛سورت چشمه تعداد ۴۰نفر توسط اتوبوس اسکانیا راهی جاده گرمسارشدیم.در ایوانکی توقفی جهت پذیرایی داشتیم.حدود ساعت ۱۷:۳۰بودکه به سنگسر رسیدیم.همگی جهت بازدید غار دربند سنگسر آماده شدیم. بعداز حدود ۴۵دقیقه راهپیمایی ازپارکینگ تا دهانه غار به […]

Read More