استان خوزستان

استان خوزستان تعداد همسفران ما در این برنامه ۴۴نفر بودورفت وبرگشت باقطارانجام شدو۴روزدراستان خوزستان به وسیله اتوبوس ولوی توریستی گردش داشتیم.دراین سفرپرباراز مناطق دیدنی دزفول شامل :سد چندمنظوره دزبرروی رودخانه دز-تونل های سد دز -قدیمی ترین پل جهان دردزفول-آسیابهای آبی […]

Read More